Modificari in legea privind munca cu zilieri

Articol publicat pe 30 Iulie 2019

S-au modificat domeniile de activitate in care se poate presta munca necalificata, temporara, cu zilieri, modificari de interes pentru organizatorii de spectacole si festivaluri. In Monitorul Oficial nr. 315 10 aprilie 2018 s-a publicat Legea nr. 86/2018 pentru modificarea si completarea legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Lege nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe-modificari_30.03.2018

Art. I. - 

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic."

2. La articolul 13 alineatul (1), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

p) hoteluri si alte facilitati de cazare - diviziunea 55; hoteluri si alte facilitati de cazare similare - clasa 5510; facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea acestuia;".

3. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera s) se introduc trei noi litere, literele t)-u), cu urmatorul cuprins:

t) restaurante - clasa 5610;

t) alte activitati de alimentatie n.c.a. - 5629;u) baruri si alte activitati de servire a bauturilor - clasa 5630."

4. Dupa capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, cuprinzand articolele 131-136, cu urmatorul cuprins:

CAPITOLUL II1 

Intermedierea intre cererea si oferta de munca ziliera

Art. 13-1. - 

Intermedierea intre cererea si oferta de munca ziliera este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a beneficiarilor cu zilierii, in vederea stabilirii, in conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de munca.

Art. 13-2. - 

Activitatea de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera se realizeaza, pe teritoriul Romaniei, pe baza cererilor formulate de persoanele interesate sa desfasoare activitati ca zilieri si de persoanele interesate sa beneficieze de munca unui zilier, de catre agentiile de intermediere prevazute la art. 133, acreditate potrivit Criteriilor si procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, procedurii de acreditare si notificare, suspendare si retragere a acreditarii, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera si obligatiile agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera acreditate, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 13-3. - 

(1) Agentiile de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera pot fi:

a) societati infiintate pe teritoriul Romaniei in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect de activitate Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca - cod CAEN 7810;

b) societati infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine, care au fost supuse sau nu, dupa caz, unei conditii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii in statul respectiv si care se stabilesc cu caracter permanent in Romania, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau presteaza transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional.

(2) Societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, in baza legislatiei statului de origine nu a fost necesara obtinerea unei acreditari sau autorizari, nefiind astfel supuse unor conditii de acreditare sau autorizare, in cazul prestarii in Romania de activitati de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, se supun acreditarii in conditiile hotararii Guvernului prevazute la art. 132 ca si societatile din Romania, cu exceptia celor care intentioneaza sa presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional, si care in cazul prestarii activitatii lor in Romania se supun procedurii de notificare.

(3) Nu se supun acreditarii in conditiile hotararii Guvernului prevazute la art. 132 societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine, care au fost supuse unei astfel de conditii de acreditare sau autorizare in statul de origine sau de provenienta.

Art. 13-4. - 

Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditati sau care au indeplinit obligatia de notificare a agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera din Romania, pe teritoriul Romaniei, fara a se supune acreditarii potrivit hotararii Guvernului prevazute la art. 132 in conditiile in care, anterior, notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti cu privire la prestarea acestor servicii si dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.

Art. 13-5. - 

Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (4), zilierii care ocupa un loc de munca in urma intermedierii realizate de o agentie acreditata potrivit prezentei legi pot presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Art. 13-6. - 

Agentiile de intermediere nu percep nicio taxa persoanelor fizice care doresc sa desfasoare activitati in conditiile prezentei legi in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre beneficiar."

5. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:

g) furnizarea, fara acreditarea sau notificarea prevazuta de lege, dupa caz, de servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) necomunicarea datelor, informatiilor, precum si neprezentarea tuturor inscrisurilor si oricaror altor date sau documente solicitate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, necesare in vederea indeplinirii atributiilor care le revin si care au legatura cu controlul efectuat, se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei."

6. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. g) si h) se realizeaza de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti."

Art. II. - 

Acreditarea agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Ti-a placut ? Spune-le si prietenilor
AROC
Aroc este o organizatie tanara, dar care inglobeaza voci experimentate si care au demonstrat, de-a lungul timpului, implicarea pe termen lung si bunele practici.
Intra in legatura cu noi
AROC
Str. Arhitect Louis Blanc, nr. 8, tip duplex, parter, camera 9, Sector 1, Bucuresti
© Copyright AROC - Asociatia Romana a Organizatorilor de Concerte 2022. Toate drepturile rezervate.